Autologous hematopoietic cell transplantation for myeloma patients with hepatitis B virus or hepatitis C virus in the era of novel agents

Shohei Mizuno, Akiyoshi Takami, Hiroyuki Takamatsu, Ichiro Hanamura, Yutaka Shimazu, Akira Hangaishi, Nobuhiro Tsukada, Shinichi Kako, Taku Kikuchi, Shuichi Ota, Hiroaki Shimizu, Shinsuke Iida, Satoshi Yoshioka, Masashi Sawa, Takahiro Fukuda, Yoshinobu Kanda, Yoshiko Atsuta, Koji Kawamura

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

1 Scopus citations
Original languageEnglish
Pages (from-to)846-848
Number of pages3
JournalBone Marrow Transplantation
Volume57
Issue number5
DOIs
StatePublished - May 2022
Externally publishedYes

Cite this